Home


CAO »
Van diverse CAO's werd in beeld gebracht de samenhang met eventuele verzekeringsdekkingen. Op het lint, kopje 'CAO' kan een keuze worden gemaakt. Hieronder een voorbeeld van een CAO waarvoor uitgezocht werd of er raakvlakken waren met verzekeringsdekkingen.
CAO Detailhandel in muziekinstrumenten en bladmuziek, pianostemmers en pianotechnici »
LOONDOORBETALING en de wet
Loondoorbetaling bij ziekte is geregeld in de wet: 7:629 BW. Daarnaast is nog de ziektewet als vangnet (de vroegere ziektewet). Een aantal onderdelen werd uitgewerkt die verband houden met ziekte.
55+ met tenminste 52 weken WW »
Neemt een werkgever een werkloze van 55 jaar of ouder in dienst, die tenminste 52 weken voorafgaand aan de dienstbetrekking een WW-uitkering had, wordt de werkgever bij ziekte door het UWV gecompenseerd wanneer de werknemer langer dan 13 weken ziek is. Een tijdelijke maatregel die geldt tot 1 juli 2019.

Variabele beloning en loondoorbetaling? »
Niet iedereen heeft een vast salaris maar soms een variabele beloning. Wat moet een werkgever doorbetalen bij ziekte?

Verlengen No Riskpolis »
Kan een No Riskpolis na 5 jaar worden verlengd?
MODERNISERING ZIEKTEWET: BeZaVa
Het risico van loondoorbetaling is veelal voor de werkgever. Er is ook nog een ziektewet vangnet (de vroegere ziektewet), die in een aantal gevallen de loondoorbetaling voor de werkgever kan overnemen. Een aantal onderdelen werd uitgewerkt die verband houden met ziekte.
Wijzigingen ziektewet »
Op 1 januari 2013 wijzigde de ziektewet. Dit heeft consequenties voor de werkgever. Verlaat een medewerker ziek de dienst, dan kan (een deel) van de ziektewet uitkering worden verhaald op de (ex) werkgever. Ook voor de werknemer veranderen de nodige dingen.

Overzicht van de sectorfondsen »
Ieder bedrijf met personeel is ingedeeld in een sector(fonds). De indeling bij een sectorfonds is bepalend voor de hoogte van de sector(WW)premie. De verschillen, vanaf 2009, uitgewerkt op een rij.

Ziektewet-flex premie werkgevers 2014 »
Vanaf 1 januari 2014 gaan publiek verzekerde werkgevers met een loonsom > € 307.000 een gedifferentieerde Ziektewet premie betalen afhankelijk van de eigen ZW-instroom. De parameters zijn op 2 september bekend gemaakt. Maak een indicatieve premieberekening van de te verwachten ZW-flex premie 2014. Voor werkgevers met een loonsom < € 307.000 is hier eveneens de premie terug te vinden. Zij betalen een (vaste) ZW-flex sectorperemie.
ZORG
De premie per periode (eventueel in combinatie met een vrijwillig eigen risico) van de basis zorgverzekering vergeleken tussen de verschillende zorgverzekeraars. Vergelijk met een collectief is eveneens mogelijk.
Verzekeraars »
Vergelijk de basiszorgpremie tussen de verzekeraars.

Kiezen voor een vrijwillig eigen risico? »
Moet wel gekozen worden voor een vrijwillig eigen risico? De financiële consequenties vergeleken in een gezond- en een 'ramp'jaar. Indien er sprake is van een 'rampjaar' komt het verplichte- en vrijwillige eigen risico in beeld. Wat zijn dan de totale (zorg)kosten?

Overstappen »
Wijzigen ((tussentijds)overstappen) van zorgverzekeraar.

VEEL BEZOCHTE PAGINA'S
Maarten Publications heeft vele bezoekers. Hieronder de top 4 van de meest geraadpleegde c.q. bezochte pagina's van de afgelopen maand.
Premiekorting periode 2014 - 2009 »
Premiekortingen 2014 + de oude situaties.

Premiekortingen 2013 »
Kan de werkgever premiekorting krijgen voor het in dienst nemen of houden van een werknemer? Vanaf 2013 zijn de spelregels anders geworden.

Overlevingstafel »
Op basis van 2 verschillende overlevingstafels kan een indicatie worden verkregen van een resterende levensduur.

Wijzigingen Ziektewet »
De wijzigingen in beeld gebracht van de ziektewet (niet te verwarren met de loondoorbetalingsverplichting) daarnaast hulp pagina's voor bijvoorbeeld het berekenen van premies 2014, formulieren etc. etc..

U kunt hier de disclaimer lezen.   Gewijzigd op 15-01-2015